Hướng dẫn điều kiện nhận học bổng trường đại học Inha Hàn Quốc

Hướng dẫn điều kiện nhận học bổng trường đại học Inha Hàn Quốc:

Gía trị học bổng tại đại học Inha

Học bổng trao tặng chỉ có giá trị trong học kỳ đó đã được chỉ định trong việc áp dụng trừ khi được quy định tại các giải thưởng học bổng.

Học bổng Yêu cầu GPA

Số tín chỉ học tập cần thiết cho mỗi học kỳ được quy định tại Quy chế Trường đại học Inha.

GPA đã được sửa chữa sẽ không được công nhận.

Hạn chế về điều kiện xin học bổng du học Hàn Quốc đại học Inha hệ đại học

Những sinh viên thuộc một trong các loại sau đây không thể nhận được học bổng:

Sinh viên trở về (Học bổng xuất sắc).

Học sinh bị kỷ luật.

Những sinh viên vi phạm các quy định của trường.

Hạn chế học bổng kép

Sinh viên không được phép nhận được hai suất học bổng khác nhau cùng một lúc.

Nếu một sinh viên được cung cấp hai suất học bổng khác nhau, họ chỉ có thể chấp nhận một trong những học bổng. Tuy nhiên, các học bổng sau đây có thể được trao tặng kết hợp với học bổng khác:

Học bổng Work-Study.

Học bổng khuyết tật.

Học bổng thành tích.

Học bổng ngoại ngữ (đối với sinh viên thể hiện xuất sắc trong một ngôn ngữ nước ngoài).

Học bổng lãnh đạo.

Học bổng đặc biệt do Chủ tịch phê duyệt.

Mất tư cách và học bổng viện trợ

Khi một sinh viên thuộc một trong các loại sau đây, họ sẽ mất điều kiện xin học bổng du học Hàn Quốc trong thời gian còn lại của mình tại trường đại học:

Những sinh viên đã bị đình chỉ trong hơn 30 ngày.

Sinh viên nộp đơn xin học bổng với các tài liệu giả mạo.

Những sinh viên đi du học tại Hàn Quốc không phù hợp với mục đích của học bổng.

Khi một sinh viên một trong các loại sau đây, họ sẽ mất đủ điều kiện cho học kỳ:

Những sinh viên đã bị đình chỉ dưới 30 ngày.

Người nhận học bổng của Jungseok / học bổng học tập xuất sắc / người rút khỏi khóa học và chưa đáp ứng được yêu cầu về học bổng

Người nhận học bổng xuất sắc / học bổng dành cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, người chuyển sang bộ phận khác.

Những sinh viên vượt quá số lượng học kỳ được thiết lập bởi Quy chế trường hoặc đã được đăng ký như sinh viên bán thời gian.

Người nhận học bổng New Freshman / Học bổng thành tích / học bổng toàn cầu, những người đã đăng ký đầy đủ hơn 8 học kỳ học tập bao gồm cả thời gian nghỉ học và thời gian treo (10 học kỳ đối với kiến ​​trúc và 12 học kỳ đối với y học).

Những sinh viên không phù hợp với mục đích của học bổng.

Thủ tục lựa chọn sinh viên nhận học bổng

Các Trưởng khoa xác nhận giấy chứng nhận học bổng cho các trường đại học và các phòng ban với sự chấp thuận của Chủ tịch.

Giấy chứng nhận học bổng có thể được sử dụng để chi trả một phần hoặc toàn bộ học phí của học sinh cho học kỳ trong đó các chứng chỉ được phát hành.

Giấy chứng nhận học bổng không thể đổi thành tiền mặt. Tuy nhiên, một số giấy chứng nhận học bổng có thể vẫn có giá trị sau khi học kỳ nếu người nhận được lựa chọn sau thời gian đăng ký của học kỳ đó.

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg