Khi xin visa thì cần có người bảo lãnh, vậy ai có thể làm người bảo lãnh được?

Q : Khi xin visa thì cần có người bảo lãnh, vậy ai có thể làm người bảo lãnh được?

 

 

A : Trường hợp ở Việt Nam thì người bảo lãnh nhất định phải là bố mẹ.


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png