Để trở thành một người giỏi tiếng Hàn hội thoại cần phải học bao lâu?


http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png