Có thể thay đổi bạn cùng phòng không?

Q : Có thể thay đổi bạn cùng phòng không?

 

A : 

  • Bạn có thể thay đổi bạn cùng phòng. Tuy nhiên, việc thay đổi này không phải luôn luôn được chấp nhận. Nhà trường chấp nhận việc thay đổi nếu học sinh đã trình bày trước là có mong muốn thay đổi bạn cùng phòng vì lí do nào đó hay học sinh muốn ở cùng người khác. Hầu hết các trường đại học sắp xếp học sinh cùng nhập học trong cùng học kì vào cùng một phòng nên các bạn học sinh không cần quá lo lắng về vấn đề này.

http://duhochanquocline.com/content/du-hoc-han-quoc-line/popup-hoc-bong-20-hoc-phi-dai-hoc-sangji.png