Tìm hiểu tinh thần, phương châm của trường đại học Kyung Hee

Phương châm của trường đại học Kyung Hee

Phương châm của trường đại học Kyung Hee là "Dân chủ hóa trường học", "Dân chủ hóa tư tưởng," và "Dân chủ hóa sống".

Dân chủ hóa trường học

Tất cả các chính sách và quản lý tại Đại học Kyung Hee sẽ được dựa trên các nguyên tắc tự do dân chủ và nhằm tạo điều kiện hợp lý quyết định. Giảng viên, nhân viên và sinh viên có quyền và trách nhiệm của mình và thông qua đối thoại và hòa hợp, tất cả các thành viên của cộng đồng được khuyến khích thể hiện sự sáng tạo cá nhân của họ.

Dân chủ hóa Tư tưởng

Một viện nghiên cứu đa dạng và sáng tạo được tạo ra thông qua sự độc lập giáo dục và nghiên cứu khoa học mà là trung tâm của sứ mệnh và mục đích của một trường đại học. Một thế giới học thuật của sự sáng tạo và hội tụ được phát triển thông qua việc thêm các giá trị con người chia sẻ được tạo ra bởi những kiến ​​thức mới có thể đạt được thông qua ý thức độc lập của cá nhân và các hoạt động học thuật vô biên.

Dân chủ hóa sống

Dân chủ sẽ đi xa hơn mức độ hệ thống và thể chế và vào cuộc sống hàng ngày của cá nhân. Mỗi người đều có quyền đưa ra quyết định của riêng mình với đầy đủ quyền sở hữu. Chất lượng cơ bản của công dân dân chủ ngay thẳng và hợp lý là sự tự do và tự chủ để cho lựa chọn trong cuộc sống hàng ngày.

Tinh thần của trường đại học Kyung Hee

Tinh thần Đại học Kyung Hee được đại diện bởi "Những nỗ lực sáng tạo", "Tinh thần tiến bộ," và "Hợp tác Sản xuất."

Những nỗ lực sáng tạo

Nguồn gốc của sự phát triển là sự sáng tạo. Quá trình sáng tạo có thể xảy ra khi một người làm cho một quyết định nỗ lực trên một nền tảng kiến ​​thức phong phú. Nỗ lực này để vượt qua những môi trường mà người ta được trình bày và để mở ra chân trời mới là một yêu cầu quan trọng cho sự phát triển của học bổng Hàn Quốc và nền văn minh của chúng ta.

Tinh thần tiến bộ

Để tạo ra một cuộc sống tốt hơn và một thế giới tốt hơn, phải có cả một tầm nhìn sáng tạo cho tương lai và một tinh thần mạnh mẽ của sự tận tâm vào việc đạt được trong tương lai. Một tinh thần kiên trì và một viễn cảnh về tương lai là cần thiết để vượt qua bất kỳ và tất cả các chướng ngại vật và tránh các quyết định thiển cận và thụ động.

Hợp tác sản xuất

Sự tiến bộ của nền văn minh đã được thực hiện bởi sự hợp tác. Làm việc cùng nhau để hài hòa các khác biệt sẽ mang lại tác dụng lớn. Hợp tác sản xuất là một yếu tố cần thiết cho sự phát triển của cộng đồng và của lịch sử.

Xem thêm về các trường đại học Hàn Quốc khác tại đây: http://duhochanquocline.com/truong-hoc

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/9_5.jpg