Thông tin chương trình giảng dạy trường đại học Quốc gia Seoul

Dưới đây là thông tin chương trình giảng dạy trường đại học Quốc gia Seoul:

Chương trình giảng dạy tại trường đại học Quốc gia Seoul

Trường đại học Quốc gia Seoul có 16 trường cao đẳng đại học khác nhau đào tạo văn bằng cử nhân. Những người muốn du học Hàn Quốc 2017 tại 'chương trình liên ngành cho sinh viên đại học' hoặc 'kết hợp' có thể áp dụng cho các chương trình sau khi nghiên cứu một vài học kỳ tại các trường trực thuộc đại học Quốc gia Seoul.

Chương trình giảng dạy sau đại học

SNU với 99 chương trình từ năm lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Các chương trình liên ngành được những người sáng tạo ra và vận hành bởi hơn hai bộ phận khác nhau. Hầu hết các chuyên ngành dưới đây cung cấp cả chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, nhưng cũng có những chương trình chỉ cung cấp giảng dạy thạc sĩ và có những chương trình chỉ cung cấp những văn bằng tiến sĩ.

Chương trình giáo dục

Chương trình giảng dạy của trường đại học Quốc gia Seoul được phân loại vào chương trình đại học và sau đại học, cả hai đều được tổ chức bởi các phòng ban / ngành. Các chương trình đào tạo đại học bao gồm các khóa học giáo dục nói chung và các khóa học chính. Mặc dù chương trình sau đại học bao gồm các chương trình tiến sĩ thạc sĩ và hai chương trình không được tách ra trong điều khoản của chương trình giảng dạy. Vì vậy, trong khi các phòng ban tương ứng / chuyên ngành có thể tách biệt các khóa học vào các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ, các chương trình đào tạo sau đại học không phân biệt chúng.

Giải thích về chương trình giảng dạy

Để biết chi tiết về chương trình giảng dạy SNU, trong đó có tổ chức chung, phân loại học, khóa học và tín chỉ yêu cầu để tốt nghiệp, hệ thống phân loại, xin vui lòng tải về Giải thích về chương trình giảng dạy trên trang chủ của trường hoặc tham khảo thêm các thông tin khác từ trang web của chúng tôi: http://duhochanquocline.com/tham-quan-truong/nhung-dieu-dac-biet-tai-dai-hoc-quoc-gia-seoul.html

Xem thêm:

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/12_7.jpg