Quy định đóng học phí tại trường đại học Inha Hàn Quốc

Quy định về đóng học phí tại trường đại học Inha

Học sinh phải đóng học phí du học Hàn Quốc mỗi học kỳ trong thời hạn quy định cho thanh toán để duy trì tình trạng của họ như là một sinh viên đã đăng ký. Ngoại trừ những người tốt nghiệp sớm, sinh viên, những người đã thất bại trong việc trả tiền học phí cho học kỳ thứ 8 của họ (học kỳ thứ 10 trong trường hợp chuyên ngành Kiến trúc) sẽ không thể tốt nghiệp.

 

Thủ tục đóng học phí

Sinh viên in một hóa đơn học phí từ  trang web trường học và thanh toán tại ngân hàng trường được chỉ định trong khoảng thời gian quy định.

Sinh viên nhận được học bổng: phải được cấp hóa đơn học phí và ghi danh mình . Những người có giấy chứng nhận học bổng sẽ thanh toán tại văn phòng của Nhóm Tài chính.

Quy định về Học phí của sinh viên nghỉ học tại trường đại học Inha

Học sinh nghỉ học trong vòng 1/4 của một học kỳ: Học phí trả sẽ thay thế cho học phí của học kỳ trước đó.

Học sinh nghỉ học  sau 1/4 của một học kỳ: Học phí trả sẽ không được trả lại nó cũng sẽ không áp dụng đối với bất kỳ học kỳ khác.

Học sinh nghỉ học vì nghĩa vụ quân sự:

Học sinh tham gia nghĩa vụ quân sự trong vòng 3/4 thời gian một học kỳ: Học phí trả sẽ thay thế cho học phí của học kỳ trước đó.

Học sinh tham gia nghĩa vụ quân sự sau 3/4 của một học kỳ: Học phí trả sẽ không được trả lại nó cũng sẽ không áp dụng đối với bất kỳ học kỳ khác. Tái ghi danh cho học kỳ trở là cần thiết sau khi bị xuất ngũ. (Khóa học hoàn thành trước khi nghỉ học sẽ vẫn có hiệu lực.)

Cộng đồng

Avatar

Bình luận qua facebook


http://duhochanquocline.com/content/ts%203_1.jpg